Fungování

klimatizace-detailCo je klimatizace jistě každí ví. Jak ale přesně funguje, ví jen málokdo. Jednoduše můžeme říci, že klimatizace odebírá teplý vzduch z vnitřního prostoru a odvádí jej do prostoru mimo budovu.

V současné době výrobci klimatizací pracují s chladivy, které pracují v cyklech. První fáze je KOMPRESE, neboli stlačení horkého vzduchu. Během této fáze kompresor nasává páry chladicího média za výparníkem a pod vysokým tlakem se dopravuje ke kondenzátoru. Kompresorem dochází ke stlačení par a k jejich následného zahřátí.

Druhá fáze je označována jako KONDENZACE. V této fázi je chladicí médium přivedeno do kondenzátoru. Chladicí médium je v dopravováno o vysoké teplotě a také tlaku. V kondenzátoru dochází za pomoci přídavného ventilátoru k intenzivnímu ochlazování okolním vzduchem. Což vede ke kondenzaci, neboli zkapalnění, chladicího média. Do venkovního prostoru je následně odváděno vzniklé odpadní teplo.

Poslední fáze nese název EXPANZE. Během této třetí etapy je chladicí médium, které má kapalné skupenství, dopraveno pod tlakem k expanznímu ventilu na výparníku. Právě zde dochází k intenzivní expanzi chladiva, které je doprovázeno jednak změnou skupenství z kapalného na plynné, a jednak výrazným poklesem tlaku a teploty. V tomto okamžiku začíná chladivo odebírat teplo z okolního vzduchu a pomocí ventilátoru je ochlazený vzduch z klimatizační jednotky dopraven do klimatizovaného prostoru. Páry, které během tohoto procesu vznikly, jsou nasávány kompresorem a celý proces klimatizování se opakuje.

webeesFungování